Новости города БезФормата.Ru
Элиста
Главные новости
 
Задать вопрос?

Багш, шүлгч, дǝǝч.

Багш, шүлгч, дǝǝч. - КалмГУ
Фото: www.kalmsu.ru

 
                                                                                                                                                                                          Багш, шүлгч, дǝǝч.
  Тɵрскǝн харсгч Алдр дǝн Әрǝсǝн туужд тɵрүц мартгдшго hашута йовдл. Цуг ǝмтн немш деермчнрǝс Тɵрскǝн харсхар хортна ɵмнǝс  дегц  босад, хамх цокад диилвр делдв.
Тер Диилврин туг делдхд хальмгуд  бас зɵргтǝhǝр орлцсмн. Дǝǝнǝ тууҗ ода чигн гүүнǝр, тодрха кевǝр шинҗлгдǝд уга. Негнь сǝн, номтнр, тууҗчнр, дǝǝчнрин элгн-саднь хǝǝврин кɵдлмшиг тасллго давулцхана.
Келхд 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергин дивизин тууҗин туст шин тоот эндр күртл илдкгдǝд бǝǝнǝ. Ниднǝhǝ эн туурмҗта дивизь бүрдснǝ 75 җилин ɵɵн күцв. Эн җилин  июль сарин 15-д дивизин цергчнр түрүн дǝǝлдǝнд орлцснас 75 җил болсмн.
Дивизин тускар келхлǝрн, бидн даңгин 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ дивизь гиҗ нерǝднǝвидн, эс гиҗ энүг hардҗ йовсн улсин нерднь сергǝҗ тодлнавидн: дивизии түрүн командир В.П. Панин, дарукнь В.А. Хомутников (хɵɵннь командир болсмн), штабин ахлач М.Т. Бимбаев, дивизин комиссар С.Ф.Заярный. Эннь орта, юңгад гихлǝ эднǝ тоолврта hардврт дивизь кесг бүслврǝс мɵлтрҗ, ǝмǝн ǝрвллго, нерǝн hуталго дǝǝлдҗ йовсмн.
110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ ди¬визь малчнрас, җолачнраc, багшнрас, шинкǝн школан чилǝсн, ǝрǝ насни дигт күрсн, ɵркǝн  ɵндǝлhǝд  уга  баhчудас тогтсмн.
Эдн дунд баh наста багш, шүлгч Эрднин Муутл йовсмн. Одахн мана библиотекин саңд дивизин командирин В.А. Хомутниковин ач Х.П.Хомутников бичсн дегтр орв. Соньмсҗ умшад нег зǝңг медв. Эрднин Муутл дǝǝнд ǝмнǝсн хаhцсна тускар урднь соңслав, зуг дǝǝнǝ ут хаалhин альк кемднь медсн угав. Эн күн мини тɵрскн Баh Чонса ǝǝмгǝ хǝǝртǝ үрдин негнь.Тегǝд нернь сергǝҗ тодлулх санан орв.
Эрднин Муутл 1914 җилд Баh Чон¬са ǝǝмгт Шалхга Кичгин бүлд тɵрсмн. Yрн-садн уга Эрднь авhнь энүг кɵвүшлҗ авад ɵскҗ босхмн. 1926 җилд Ɵмн-нуурин эклц школд орад, цааранднь Элстин рабфакд сурhуль сурад, 1935 җилд Әǝдрхнд Хальмг педтехникум тɵгсǝсн болдг. Тенд сурч йовсн җилмүдт хальмг болн орс мекч, худлч, залху күүнǝ тускар түрүн дамбрлгч шүлгүд эклǝд бичсмн. 1935 җилд мɵр ɵскдг 80-ч тойгта колхозд эклҗ багшлсмн. Эн җилǝс авн газетд бичҗ, селǝнǝ зǝңгч болсмн. Газетин кɵдлмш урн үгин үүдǝлтин халхар медрлнь гүүдүллhнд тусан хальдасмн. Келнь хурцдад, билгнь улм делгрҗ ɵргҗсмн. Эрднин Муутл мана нертǝ номт Кичгǝ Тɵлǝн ахнь. Билгтǝ улс!
1938 җилд Эрднин Муутл "Улан Хальмг" газетд дааврта сеглǝтрин үүл даав. Газетд кɵдлҗ йовсн цагтан дегц шүлгүд бичҗ йовсмн. "Теегин иньгүдин дун", "Ус үзлго - hoc тǝǝлдго", "Керсү меклǝ" болн нань чигн. 1940 җилд Эрднин Муутл СССР-ин бичǝчнрин Ниицǝнǝ гешүн болв. Кесг зура зуралҗ, кесг күсл ɵмнǝн тǝвǝ йовсмн, зуг дǝн эклҗ харш болв. Шүлгч эврǝ сǝн дурар цергт мордад, 110-ч диви¬зии ханьд минометчикүдин взводын командир болҗ дǝǝлдǝнд орлцсмн.
1942 җил. Дǝǝнǝ түрүн җилмүд йир догшн, күчр цаг билǝ. Улан Церг ик түрү болад хооран цухрад hарч йовх кем. Тең hол деер бǝǝх hатлhсиг, зүн кɵвǝhинь эзлǝд Сталинградур йовх немшнрин дǝврлh бǝрх даалhвр 110-ч дивизь авсмн…
Командирмүдчн, дǝǝчнрчн ǝмǝн ɵгхǝн медǝд бǝǝцхǝв, зуг хортнас сүрдлго, немшнрин ɵмнǝс ɵрчǝрн тулҗ босцхав…
12 хонгтан 110-ч дивизь хортна  дǝврлhиг бǝрǝд Тең hол hатлх шиидврнь хамх цоксмн. Кедү күн ǝмǝн ɵгсн, зǝңг-зǝ уга геедрсн тер ик бǝǝрлдǝнд? Кесгиннь нерн одачн илдкгдǝд уга. Эдн цугтан правительствин ачлвр уга болвчн Диилврч гидг ачлврта болн цуг Әрǝсǝн ханлтта санлд үлдсн улс мɵн.
…Дǝǝч гидг нерм
Дегд үнтǝднь бахтнав...
... Ишкмчн цухрлго ноолдхв! –
гиҗ бичсн үгдǝн Эрднин Муутл күрв: 1942 җилин июль сарин 26-д Карповка күүтрин ɵɵр зɵргтǝhǝр дǝǝлдǝд ǝмнǝсн хаhцв. Энүнǝ бичсн "Улан цергчнрин андhар" гидг дууhинь дǝǝчнр цааранднь дуулад, фашистск цергиг hазрасн кɵɵв.
Баh чонсахн ɵвкнриннь санлынь тевчҗ, нердинь мɵңкрүлҗ, дорас ɵсч йовх үйнрт медүлхин тɵлǝд селǝнǝ уульнцст эднǝ нердинь зүүлhнǝ. Эрднин Муутлын уульнц бас бǝǝнǝ.
Х.П. Хомутниковин бичсн дегтр олнд соньн, библиотекин кɵдлǝчнр  болхла цааранднчн озлхмн.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Светлана БОГАЕВА, Б.Б. Городовиковин нертǝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КалмГУ-н номин библиотекин кɵдлǝч
 

Министерством  образования и науки  РК совместно с Калмыцким региональным отделением «Русского географического общества» 26 ноября 2017 года будет организовано участие обучающихся и взрослого населения в международной об
23.11.2017 Министерство образования
9 декабря 2017 года в 10.00 по московскому времени на базе Элистинского лицея и СОШ №17 пройдет I Всероссийский юридический диктант.
23.11.2017 Министерство образования
В рамках Года гражданской обороны музей Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия посетили студенты среднего специального образования «Пожарная безопасность» Калмыцкого государственного университета им.
23.11.2017 Газета ВКалмыкии
k1.jpg - Избирательная комиссия      16 ноября 2017 года Кетченеровская территориальная избирательная комиссия Республики Калмыкия совместно с Отделом образования администрации Кетченеровского РМО провела второй этап Республиканской олимпиады по вопро
22.11.2017 Избирательная комиссия
Сотрудники БУ РК «ЦОКО» провели 3-х дневное инструктивное совещание для руководителей пунктов проведения экзаменов и технических специалистов районов республики и города Элиста. - ЦОКОВ Бюджетном Учреждении Республики Калмыкия «Центр оценки качества образования» на базе Ситуационно-информационного центра завершилось 3-х дневное инструктивное совещание по технологии печати полного комплекта чёрно-белых
22.11.2017 ЦОКО
На этой неделе в Калмыкии пройдет всероссийский географический диктант - РИА КалмыкияДиктант состоится 26 ноября в 12.00 на базе столичной средней школы №4, калмыцкого филиала Московской академии экономики и права, Элистинского педколледжа, Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа,
22.11.2017 РИА Калмыкия
Музей калмыцкого МЧС посетили студенты КГУ - МЧС Республики КалмыкияВ рамках Года гражданской обороны музей Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия посетили студенты среднего специального образования «Пожарная безопасность» Калмыцкого государственного университета им.
22.11.2017 МЧС Республики Калмыкия
На этой неделе в Калмыкии пройдет всероссийский географический диктант - РИА КалмыкияДиктант состоится 26 ноября в 12.00 на базе столичной средней школы №4, калмыцкого филиала Московской академии экономики и права, Элистинского педколледжа, Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа,
22.11.2017 РИА Калмыкия
9 декабря 2017 года в 10.00 по московскому времени на базе Элистинского лицея и СОШ №17 пройдет I Всероссийский юридический диктант.
23.11.2017 Министерство образования
67-летний элистинец подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - МВД Республики Калмыкия15 октября 2017 года в дежурную часть  столичной полиции  поступило телефонное сообщение о том, что в республиканскую больницу с ножевым ранением доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
22.11.2017 МВД Республики Калмыкия
Полицейскими задержаны  подозреваемые в угоне и поджоге автомобиля - МВД Республики КалмыкияНакануне  в столичную полицию с заявлением о пропаже принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-2107 обратилась жительница города Элисты.
22.11.2017 МВД Республики Калмыкия
Жительница Лаганского района подозревается в краже сотового телефона у своей соседки - МВД Республики Калмыкия21 ноября в полицию Лаганского района поступило телефонное сообщение о том, что у 62-летней жительницы города Лагань похищен телефон.
22.11.2017 МВД Республики Калмыкия
Эстафету проведения всероссийского проекта «Классные встречи» принимает Республика Калмыкия - РИА КалмыкияРежиссёр и актёр Алексей Сарангов проведёт «Классную встречу» со школьниками Калмыкии 24 ноября в 12.00 в столичной средней школе №10.
23.11.2017 РИА Калмыкия
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2017img/nojabr/86/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУ         В минувшую пятницу в конференц-зале научной библиотеки Калмыцкого университета  в неформальной атмосфере прошло  интересное событие.
21.11.2017 КалмГУ
Коллекцию дизайнера из Калмыкии оценили эксперты на Caspian Fashion Week - РИА КалмыкияРанее мы сообщали , что дизайнерская студия «Иньглян» приняла участие в Каспийской неделе моды.
21.11.2017 РИА Калмыкия
Турнир по греко-римской борьбе в Лагани - Единая РоссияВ Лаганском районе прошли районные соревнования по греко-римской борьбе среди 2003 года рождения и младше в рамках партийного проекта «Детский спорт» Мероприятие открыли и поприветствовали участников состязания и гост
23.11.2017 Единая Россия
Хоккеисты из «Элисты» впервые проиграли - Elista.OrgВ матче второго тура открытого первенства Ставропольского края по хоккею среди любителей команда «Элиста» в упорной игре уступила местному «Альянсу».
22.11.2017 Elista.Org
Мастер-класс по бочча. Мастер спорта России Владимир Трофимов провел открытый урок для сборной Калмыкии по этому паралимпийскому виду спорта.
22.11.2017 ГТРК Калмыкия
Ректор Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателям, назвав важные для республики проекты, реализуемые в рамках нового статуса.
23.11.2017 ГТРК Калмыкия
В Элисте служебная собака помогла полицейским найти наркотики в автомобиле - МВД Республики КалмыкияНа территории региона продолжается проведение второго этапа антинаркотической операции "Сообщи, где торгуют смертью".
23.11.2017 МВД Республики Калмыкия
Сегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов провел прием граждан, в котором также принял участие сити-менеджер Окон Нохашкиев. - Администрация городаЛичный прием был проведен по Поручению Президента РФ, в котором также приняли участие Глава городской Администрации  Окон Нохашкиев, Министр по строительству,
23.11.2017 Администрация города
Уже 19 лет каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.
23.11.2017 Пенсионный фонд
Как известно, в охотничьих угодьях республики продолжается осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую дичь и пушных животных.
23.11.2017 Газета ВКалмыкии