Новости города БезФормата.Ru
Элиста
Главные новости
 
Задать вопрос?

Багш, шүлгч, дǝǝч.

Багш, шүлгч, дǝǝч. - КалмГУ
Фото: www.kalmsu.ru

 
                                                                                                                                                                                          Багш, шүлгч, дǝǝч.
  Тɵрскǝн харсгч Алдр дǝн Әрǝсǝн туужд тɵрүц мартгдшго hашута йовдл. Цуг ǝмтн немш деермчнрǝс Тɵрскǝн харсхар хортна ɵмнǝс  дегц  босад, хамх цокад диилвр делдв.
Тер Диилврин туг делдхд хальмгуд  бас зɵргтǝhǝр орлцсмн. Дǝǝнǝ тууҗ ода чигн гүүнǝр, тодрха кевǝр шинҗлгдǝд уга. Негнь сǝн, номтнр, тууҗчнр, дǝǝчнрин элгн-саднь хǝǝврин кɵдлмшиг тасллго давулцхана.
Келхд 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергин дивизин тууҗин туст шин тоот эндр күртл илдкгдǝд бǝǝнǝ. Ниднǝhǝ эн туурмҗта дивизь бүрдснǝ 75 җилин ɵɵн күцв. Эн җилин  июль сарин 15-д дивизин цергчнр түрүн дǝǝлдǝнд орлцснас 75 җил болсмн.
Дивизин тускар келхлǝрн, бидн даңгин 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ дивизь гиҗ нерǝднǝвидн, эс гиҗ энүг hардҗ йовсн улсин нерднь сергǝҗ тодлнавидн: дивизии түрүн командир В.П. Панин, дарукнь В.А. Хомутников (хɵɵннь командир болсмн), штабин ахлач М.Т. Бимбаев, дивизин комиссар С.Ф.Заярный. Эннь орта, юңгад гихлǝ эднǝ тоолврта hардврт дивизь кесг бүслврǝс мɵлтрҗ, ǝмǝн ǝрвллго, нерǝн hуталго дǝǝлдҗ йовсмн.
110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ ди¬визь малчнрас, җолачнраc, багшнрас, шинкǝн школан чилǝсн, ǝрǝ насни дигт күрсн, ɵркǝн  ɵндǝлhǝд  уга  баhчудас тогтсмн.
Эдн дунд баh наста багш, шүлгч Эрднин Муутл йовсмн. Одахн мана библиотекин саңд дивизин командирин В.А. Хомутниковин ач Х.П.Хомутников бичсн дегтр орв. Соньмсҗ умшад нег зǝңг медв. Эрднин Муутл дǝǝнд ǝмнǝсн хаhцсна тускар урднь соңслав, зуг дǝǝнǝ ут хаалhин альк кемднь медсн угав. Эн күн мини тɵрскн Баh Чонса ǝǝмгǝ хǝǝртǝ үрдин негнь.Тегǝд нернь сергǝҗ тодлулх санан орв.
Эрднин Муутл 1914 җилд Баh Чон¬са ǝǝмгт Шалхга Кичгин бүлд тɵрсмн. Yрн-садн уга Эрднь авhнь энүг кɵвүшлҗ авад ɵскҗ босхмн. 1926 җилд Ɵмн-нуурин эклц школд орад, цааранднь Элстин рабфакд сурhуль сурад, 1935 җилд Әǝдрхнд Хальмг педтехникум тɵгсǝсн болдг. Тенд сурч йовсн җилмүдт хальмг болн орс мекч, худлч, залху күүнǝ тускар түрүн дамбрлгч шүлгүд эклǝд бичсмн. 1935 җилд мɵр ɵскдг 80-ч тойгта колхозд эклҗ багшлсмн. Эн җилǝс авн газетд бичҗ, селǝнǝ зǝңгч болсмн. Газетин кɵдлмш урн үгин үүдǝлтин халхар медрлнь гүүдүллhнд тусан хальдасмн. Келнь хурцдад, билгнь улм делгрҗ ɵргҗсмн. Эрднин Муутл мана нертǝ номт Кичгǝ Тɵлǝн ахнь. Билгтǝ улс!
1938 җилд Эрднин Муутл "Улан Хальмг" газетд дааврта сеглǝтрин үүл даав. Газетд кɵдлҗ йовсн цагтан дегц шүлгүд бичҗ йовсмн. "Теегин иньгүдин дун", "Ус үзлго - hoc тǝǝлдго", "Керсү меклǝ" болн нань чигн. 1940 җилд Эрднин Муутл СССР-ин бичǝчнрин Ниицǝнǝ гешүн болв. Кесг зура зуралҗ, кесг күсл ɵмнǝн тǝвǝ йовсмн, зуг дǝн эклҗ харш болв. Шүлгч эврǝ сǝн дурар цергт мордад, 110-ч диви¬зии ханьд минометчикүдин взводын командир болҗ дǝǝлдǝнд орлцсмн.
1942 җил. Дǝǝнǝ түрүн җилмүд йир догшн, күчр цаг билǝ. Улан Церг ик түрү болад хооран цухрад hарч йовх кем. Тең hол деер бǝǝх hатлhсиг, зүн кɵвǝhинь эзлǝд Сталинградур йовх немшнрин дǝврлh бǝрх даалhвр 110-ч дивизь авсмн…
Командирмүдчн, дǝǝчнрчн ǝмǝн ɵгхǝн медǝд бǝǝцхǝв, зуг хортнас сүрдлго, немшнрин ɵмнǝс ɵрчǝрн тулҗ босцхав…
12 хонгтан 110-ч дивизь хортна  дǝврлhиг бǝрǝд Тең hол hатлх шиидврнь хамх цоксмн. Кедү күн ǝмǝн ɵгсн, зǝңг-зǝ уга геедрсн тер ик бǝǝрлдǝнд? Кесгиннь нерн одачн илдкгдǝд уга. Эдн цугтан правительствин ачлвр уга болвчн Диилврч гидг ачлврта болн цуг Әрǝсǝн ханлтта санлд үлдсн улс мɵн.
…Дǝǝч гидг нерм
Дегд үнтǝднь бахтнав...
... Ишкмчн цухрлго ноолдхв! –
гиҗ бичсн үгдǝн Эрднин Муутл күрв: 1942 җилин июль сарин 26-д Карповка күүтрин ɵɵр зɵргтǝhǝр дǝǝлдǝд ǝмнǝсн хаhцв. Энүнǝ бичсн "Улан цергчнрин андhар" гидг дууhинь дǝǝчнр цааранднь дуулад, фашистск цергиг hазрасн кɵɵв.
Баh чонсахн ɵвкнриннь санлынь тевчҗ, нердинь мɵңкрүлҗ, дорас ɵсч йовх үйнрт медүлхин тɵлǝд селǝнǝ уульнцст эднǝ нердинь зүүлhнǝ. Эрднин Муутлын уульнц бас бǝǝнǝ.
Х.П. Хомутниковин бичсн дегтр олнд соньн, библиотекин кɵдлǝчнр  болхла цааранднчн озлхмн.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Светлана БОГАЕВА, Б.Б. Городовиковин нертǝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КалмГУ-н номин библиотекин кɵдлǝч
 

<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2018img/February/082/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУ         Вот и закончилась первая сессия слушателей программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании».
20.02.2018 КалмГУ
«Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране.
20.02.2018 КалмГУ
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2018img/February/081/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУКалмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова  гордится своими выпускниками, и одной из именитых является телеведущая, депутат Государственной Думы РФ III и IV созывов,
20.02.2018 КалмГУ
Всероссийский научно-практический семинар «Комплексное и устойчивое развитие территорий» в г.Москва, с 27 по 28 марта 2018 года - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйствуУниверситет Минстроя Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) совместно с Минстроем России проводит всероссийский научно-практический семин
20.02.2018 Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству
В южном районе Элисты планируют построить не просто общеобразовательную школу, а крупный образовательный центр - РИА КалмыкияОб этом глава Калмыкии Алексей Орлов сообщил накануне на совещании с членами правительства Калмыкии.
20.02.2018 РИА Калмыкия
«Труженик аграрной науки» - КалмГУ(К 65– летию Анатолия Нимеевича Арилова, профессора, доктора сельскохозяйственных наук) «Ученый тот, кто много знает из книг, образованный тот, кто усвоил себе все самые распространенные в его время знания и приемы,
19.02.2018 КалмГУ
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2018img/February/081/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУКалмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова  гордится своими выпускниками, и одной из именитых является телеведущая, депутат Государственной Думы РФ III и IV созывов,
20.02.2018 КалмГУ
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2018img/February/082/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУ         Вот и закончилась первая сессия слушателей программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании».
20.02.2018 КалмГУ
Всероссийский научно-практический семинар «Комплексное и устойчивое развитие территорий» в г.Москва, с 27 по 28 марта 2018 года - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйствуУниверситет Минстроя Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) совместно с Минстроем России проводит всероссийский научно-практический семин
20.02.2018 Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству
В Яшкульском районе сотрудники полиции разыскали пропавший накануне скот - МВД Республики Калмыкия15 февраля в дежурную часть полиции Яшкульского  района от местного фермера поступило заявление о том, что со свободного выпаса не вернулось 250 овец.
20.02.2018 МВД Республики Калмыкия
Элистинским городским судом РК Дагинов С.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст., 159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ -  мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана,
20.02.2018 Городской суд Элиста
В Калмыкии при строительстве домов для сирот украдено более 2 миллионов рублей - РИА КалмыкияПризнан виновным директор ООО «Багал». Об этом сообщает ФСБ России по Республике Калмыкия.
20.02.2018 РИА Калмыкия
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2018img/February/079/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУ          В Национальном музее им. Н.Н. Пальмова в эти дни проходит  выставка «Сувсрн дольгана асхрлт.
20.02.2018 КалмГУ
Калмыкия планирует получить в этом году несколько мобильных автоклубов - РИА КалмыкияГлава Калмыкии Алексей Орлов на совещании с членами кабинета министров республики заявил, что правительство России готово поддержать наш регион в этом вопросе на сто процентов.
20.02.2018 РИА Калмыкия
Как это было? Мы расскажем о незабываемой встрече Игоря Лазарева и выдающегося художника России Дмитрия Санджиева  - РИА КалмыкияСегодня нашему корреспонденту удалось взять маленькое интервью у известного музыканта, общественного деятеля и советника главы Республики Калмыкия Игоря Лазарева.
20.02.2018 РИА Калмыкия
Бадма Колдаев: «Олимпиада дарит встречи» - РИА КалмыкияВчера вечером вернулся с хоккейного матча между женскими командами Канады и ОАР.
20.02.2018 РИА Калмыкия
Коллегия Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия - Министерство спорта и молодежной политики15 февраля 2018 года в Большом зале заседаний Правительства Республики Калмыкия состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия.
20.02.2018 Министерство спорта и молодежной политики
Спортсменка из Калмыкии приняла участие в первенстве МЧС России - Elista.OrgС 14 по 19 февраля в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике Татарстан состоялось Первенство МЧС России на Кубок Центрального Совета Всероссийского добровольного пожарного общества по пожарно-спаса
20.02.2018 Elista.Org
В рамках рабочей поездки в г. Ростов-на-Дону Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в выездном совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Южного федерального округа,
20.02.2018 Глава Республики Калмыкии
К вам едет Алексей Орлов. Куда на этот раз собрался глава Республики Калмыкия?  - РИА КалмыкияЗавтра, 21 февраля, Глава Калмыкии Алексей Орлов посетит с рабочим визитом Ики-Бурульское РМО РК, где в райцентре посетит водонасосную станцию, МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им.А.Пюрбеева»,
20.02.2018 РИА Калмыкия
Совместное совещание Управления ветеринарии Республики Калмыкия и Россельхознадзора по внедрению электронной ветеринарной сертификации. - Управление ветеринарии15 февраля прошло совместное совещание Управления ветеринарии Республики Калмыкия и Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
20.02.2018 Управление ветеринарии
Урок мужества, посвященный памяти воинов-интернационалистов, прошел в одной из элистинских школ - МВД Республики КалмыкияСегодня в рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и празднованию Дня воина-интернационалиста  в элистинской  школе №2 состоялся «урок мужества».
20.02.2018 МВД Республики Калмыкия
Отделение ПФР по Республике Калмыкия напоминает населению, что в пенсионном ведомстве продолжает работу телефон официальной горячей линии (84722) 4-08-75),
20.02.2018 Пенсионный фонд