Новости города БезФормата.Ru
Элиста
Главные новости
 
Задать вопрос?

Багш, шүлгч, дǝǝч.

Багш, шүлгч, дǝǝч. - КалмГУ
Фото: www.kalmsu.ru

 
                                                                                                                                                                                          Багш, шүлгч, дǝǝч.
  Тɵрскǝн харсгч Алдр дǝн Әрǝсǝн туужд тɵрүц мартгдшго hашута йовдл. Цуг ǝмтн немш деермчнрǝс Тɵрскǝн харсхар хортна ɵмнǝс  дегц  босад, хамх цокад диилвр делдв.
Тер Диилврин туг делдхд хальмгуд  бас зɵргтǝhǝр орлцсмн. Дǝǝнǝ тууҗ ода чигн гүүнǝр, тодрха кевǝр шинҗлгдǝд уга. Негнь сǝн, номтнр, тууҗчнр, дǝǝчнрин элгн-саднь хǝǝврин кɵдлмшиг тасллго давулцхана.
Келхд 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергин дивизин тууҗин туст шин тоот эндр күртл илдкгдǝд бǝǝнǝ. Ниднǝhǝ эн туурмҗта дивизь бүрдснǝ 75 җилин ɵɵн күцв. Эн җилин  июль сарин 15-д дивизин цергчнр түрүн дǝǝлдǝнд орлцснас 75 җил болсмн.
Дивизин тускар келхлǝрн, бидн даңгин 110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ дивизь гиҗ нерǝднǝвидн, эс гиҗ энүг hардҗ йовсн улсин нерднь сергǝҗ тодлнавидн: дивизии түрүн командир В.П. Панин, дарукнь В.А. Хомутников (хɵɵннь командир болсмн), штабин ахлач М.Т. Бимбаев, дивизин комиссар С.Ф.Заярный. Эннь орта, юңгад гихлǝ эднǝ тоолврта hардврт дивизь кесг бүслврǝс мɵлтрҗ, ǝмǝн ǝрвллго, нерǝн hуталго дǝǝлдҗ йовсмн.
110-ч Онц Хальмг мɵрн цергǝ ди¬визь малчнрас, җолачнраc, багшнрас, шинкǝн школан чилǝсн, ǝрǝ насни дигт күрсн, ɵркǝн  ɵндǝлhǝд  уга  баhчудас тогтсмн.
Эдн дунд баh наста багш, шүлгч Эрднин Муутл йовсмн. Одахн мана библиотекин саңд дивизин командирин В.А. Хомутниковин ач Х.П.Хомутников бичсн дегтр орв. Соньмсҗ умшад нег зǝңг медв. Эрднин Муутл дǝǝнд ǝмнǝсн хаhцсна тускар урднь соңслав, зуг дǝǝнǝ ут хаалhин альк кемднь медсн угав. Эн күн мини тɵрскн Баh Чонса ǝǝмгǝ хǝǝртǝ үрдин негнь.Тегǝд нернь сергǝҗ тодлулх санан орв.
Эрднин Муутл 1914 җилд Баh Чон¬са ǝǝмгт Шалхга Кичгин бүлд тɵрсмн. Yрн-садн уга Эрднь авhнь энүг кɵвүшлҗ авад ɵскҗ босхмн. 1926 җилд Ɵмн-нуурин эклц школд орад, цааранднь Элстин рабфакд сурhуль сурад, 1935 җилд Әǝдрхнд Хальмг педтехникум тɵгсǝсн болдг. Тенд сурч йовсн җилмүдт хальмг болн орс мекч, худлч, залху күүнǝ тускар түрүн дамбрлгч шүлгүд эклǝд бичсмн. 1935 җилд мɵр ɵскдг 80-ч тойгта колхозд эклҗ багшлсмн. Эн җилǝс авн газетд бичҗ, селǝнǝ зǝңгч болсмн. Газетин кɵдлмш урн үгин үүдǝлтин халхар медрлнь гүүдүллhнд тусан хальдасмн. Келнь хурцдад, билгнь улм делгрҗ ɵргҗсмн. Эрднин Муутл мана нертǝ номт Кичгǝ Тɵлǝн ахнь. Билгтǝ улс!
1938 җилд Эрднин Муутл "Улан Хальмг" газетд дааврта сеглǝтрин үүл даав. Газетд кɵдлҗ йовсн цагтан дегц шүлгүд бичҗ йовсмн. "Теегин иньгүдин дун", "Ус үзлго - hoc тǝǝлдго", "Керсү меклǝ" болн нань чигн. 1940 җилд Эрднин Муутл СССР-ин бичǝчнрин Ниицǝнǝ гешүн болв. Кесг зура зуралҗ, кесг күсл ɵмнǝн тǝвǝ йовсмн, зуг дǝн эклҗ харш болв. Шүлгч эврǝ сǝн дурар цергт мордад, 110-ч диви¬зии ханьд минометчикүдин взводын командир болҗ дǝǝлдǝнд орлцсмн.
1942 җил. Дǝǝнǝ түрүн җилмүд йир догшн, күчр цаг билǝ. Улан Церг ик түрү болад хооран цухрад hарч йовх кем. Тең hол деер бǝǝх hатлhсиг, зүн кɵвǝhинь эзлǝд Сталинградур йовх немшнрин дǝврлh бǝрх даалhвр 110-ч дивизь авсмн…
Командирмүдчн, дǝǝчнрчн ǝмǝн ɵгхǝн медǝд бǝǝцхǝв, зуг хортнас сүрдлго, немшнрин ɵмнǝс ɵрчǝрн тулҗ босцхав…
12 хонгтан 110-ч дивизь хортна  дǝврлhиг бǝрǝд Тең hол hатлх шиидврнь хамх цоксмн. Кедү күн ǝмǝн ɵгсн, зǝңг-зǝ уга геедрсн тер ик бǝǝрлдǝнд? Кесгиннь нерн одачн илдкгдǝд уга. Эдн цугтан правительствин ачлвр уга болвчн Диилврч гидг ачлврта болн цуг Әрǝсǝн ханлтта санлд үлдсн улс мɵн.
…Дǝǝч гидг нерм
Дегд үнтǝднь бахтнав...
... Ишкмчн цухрлго ноолдхв! –
гиҗ бичсн үгдǝн Эрднин Муутл күрв: 1942 җилин июль сарин 26-д Карповка күүтрин ɵɵр зɵргтǝhǝр дǝǝлдǝд ǝмнǝсн хаhцв. Энүнǝ бичсн "Улан цергчнрин андhар" гидг дууhинь дǝǝчнр цааранднь дуулад, фашистск цергиг hазрасн кɵɵв.
Баh чонсахн ɵвкнриннь санлынь тевчҗ, нердинь мɵңкрүлҗ, дорас ɵсч йовх үйнрт медүлхин тɵлǝд селǝнǝ уульнцст эднǝ нердинь зүүлhнǝ. Эрднин Муутлын уульнц бас бǝǝнǝ.
Х.П. Хомутниковин бичсн дегтр олнд соньн, библиотекин кɵдлǝчнр  болхла цааранднчн озлхмн.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Светлана БОГАЕВА, Б.Б. Городовиковин нертǝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КалмГУ-н номин библиотекин кɵдлǝч
 

Уроки безопасности для гимназистов - МЧС Республики КалмыкияВ рамках Года гражданской обороны сотрудники  Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления  МЧС России по Республике Калмыкия провели открытый урок для учащихся Русской национальной гимназии имени преподоб
25.09.2017 МЧС Республики Калмыкия
Когда работа в радость. В Бергинском детском саду трудятся по призванию - РИА Калмыкия27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. И в преддверии этого праздника мы хотим рассказать о Бергинском детском саду.
25.09.2017 РИА Калмыкия
Инновационные и традиционные функции нашего музея: беседа с юбиляром С.В. Даржиновой - КалмГУДиректор музея опорного Калмыцкого государственного университета им. Б.Б.
25.09.2017 КалмГУ
В Калмыкии стали известны промежуточные итоги горячей линии по поборам в школе - РИА КалмыкияРанее прокуратура Калмыкии открыла горячую линию по поборам в садиках и школах республики,
25.09.2017 РИА Калмыкия
        На факультете среднего профессионального образования в сентябре в рамках декады первокурсников  проводится  цикл мероприятий, знакомящих студентов нового набора с жизнью университета , его  структурой, традициями,
25.09.2017 КалмГУ
В текущем учебном году факультет среднего профессионального образования пополнился 252 студентами 1- х курсов.
25.09.2017 КалмГУ
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2017img/september/38/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУ        21 сентября, в рамках реализации Программы развития Калмыцкого государственного университета им.
25.09.2017 КалмГУ
Первый выпуск аспирантов КалмГУ - КалмГУ         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) с 2014 г. является третьим уровнем образования.
25.09.2017 КалмГУ
<a class="sig-download-link" href="http://www.kalmsu.ru/plugins/content/jw_sigpro/sigpro.download.php?file=images/stories/0_2017img/september/39/Image00002.jpg">Загрузить это изображение</a><br /><br /> - КалмГУСтуденты 1 курса направления бакалавриата «Туризм» под руководством д.э.н., профессора Цатхлановой Тамары Тавиновны,
25.09.2017 КалмГУ
В Элисте пенсионер сбил пешеходов - РИА КалмыкияНакануне в столице Калмыкии по улице Клыкова произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором пострадал пешеход.
25.09.2017 РИА Калмыкия
На территории республики за прошедшую неделю зарегистрировано 4 пожара. - МЧС Республики Калмыкия18 сентября в 14:35 диспетчеру на пункт связи пожарно-спасательной части № 14 Октябрьского района поступило сообщение о возгорании пристройки к дому и деревянного навеса к пристройке по адресу ул.
25.09.2017 МЧС Республики Калмыкия
Житель Яшалтинского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - МВД Республики КалмыкияСотрудники полиции Яшалтинского района проводят проверку по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, выявленного накануне.
25.09.2017 МВД Республики Калмыкия
В 50-е годы прошлого столетия слово «созидание» в Калмыкии имело особый смысл, потому что именно тогда произошло возвращение из депортации калмыцкого народа.
25.09.2017 ГТРК Калмыкия
Конкурсная комиссия по отбору проектов на соискание Грантов Главы республики Калмыкия в области туризма назвала победителей объявленного конкурса в четырёх номинациях.
22.09.2017 ГТРК Калмыкия
ВПЕРВЫЕ В КАЛМЫКИИ ПРОШЕЛ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - Министерство культуры и туризма16 сентября, в субботу, в рамках культурно-спортивного праздника «Джангариада» на элистинском ипподроме прошел I Гастрономический фестиваль «Вкусная Калмыкия».
22.09.2017 Министерство культуры и туризма
Привычка побеждать. Юные танцоры из Калмыкии произвели фурор в Астрахани - РИА КалмыкияВ минувшие выходные около 40 воспитанников танцевально-спортивного клуба «АлексСтарс» приняли участие во всероссийских соревнованиях по латино-американским танцам,
25.09.2017 РИА Калмыкия
Студент КалмГУ завоевал бронзу на турнире по греко-римской  борьбе в Минске - КалмГУ          С  22 по 24 сентября в Минске (Республика Беларусь) проходил турнир по греко-римской  борьбе на призы Заслуженного Мастера Спорта Игоря Каныгина.
25.09.2017 КалмГУ
В Элисте состоялся турнир "Юный Уралан" - Elista.Org23 сентября на стадионе республиканской школы олимпийского резерва прошел футбольный турнир  "Юный Уралан".
25.09.2017 Elista.Org
Форум «АгроЮг-2017» - Единая РоссияКалмыцкие сельхозпредприятия вошли в число лучших на Юге России по итогам III ежегодного форума «АгроЮг-2017» Награждение прошло в рамках проходившего 21-22 сентября в городе Ставрополь III Международного инвестиционн
25.09.2017 Единая Россия
Еще 20 новоселов из числа детей-сирот получили квартиры в 60 – ти квартирном доме в 1 микрорайоне Элисты.
25.09.2017 ГТРК Калмыкия
В регионе состоялся автопробег посвященный 28-й армии - Elista.Org22 сентября 2017 года представители Совета офицерского собрания и ветеранов УФСБ России по Республике Калмыкия приняли участие в автопробеге, посвященном 75-летию третьего формирования 28-й армии,
25.09.2017 Elista.Org
Переход на электронную ветеринарную сертификацию - Elista.OrgУправление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской областям и Республике Калмыкия информирует физических лиц,
25.09.2017 Elista.Org
По факту ДТП со смертельным исходом в Целинном  районе поводится проверка - МВД Республики Калмыкия24 сентября 2017 года в 18 часов 20 минут на 233 километре федеральной автодороги "Волгоград-Элиста" произошло ДТП, при котором погиб 1 человек, 4 человека получили ранения различной степени тяжести.
25.09.2017 МВД Республики Калмыкия